Podnikateľský plán a podnikateľský zámer vypracujeme rýchlo a lacno

Chcete začať podnikať a získať štátnu dotáciu?
Vypracujeme vám podnikateľský zámer na mieru.

Vypracovanie podnikateľského plánu rýchlo a lacno

Začiatok podnikania nemusí byť zložitý. Pre získanie štátnej dotácie pri štarte podnikania potrebujete dobrý podnikateľský plán. Ten musí obsahovať všetky potrebné náležitosti a časti, na základe ktorých vám komisia schváli dotáciu. Radi vám pomôžeme s prípravou vášho podnikateľského zámeru.

baner jednoduché účtovníctvo | Hvozdik.sk - účtovnické a počítačové kurzy

Ako získať štátnu dotáciu pre štart podnikania?

Pre získanie štátnej dotácie  vo výške  5.321,44 € (pre rok 2019) je potrebné pripraviť podnikateľský zámer. Ten popisuje vaše podnikanie, obsahuje informácie o tom, ako chcete začať podnikať a na čo chcete štátnu dotáciu použiť. Tvorba podnikateľského zámeru, nie je úplne triviálna.

Dokument má určenú presnú štruktúru a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti, aby schválenie a obhajoba podnikateľského zámeru prebehli v poriadku a získali ste štátnu dotáciu.

Ak nemáte v tejto oblasti skúsenosti, tvorba podnikateľského zámeru pre váš môže znamenať desiatky hodín práce. Netrápte sa s tým, s čím nemusíte. Podnikateľský plán pripravíme za vás.

baner účtovníctvo

Ako vám pomôžeme?

 • Pripravíme vám podnikateľský plán, ktorý bude obsahovať všetko potrebné pre úspešné schválenie dotácie.

 • Poradíme vám, na aký tovar /služby je možné čerpať štátnu dotáciu.

 • Vykalkulujeme vaše náklady a výhody do prehľadnej finančnej analýzy na 3 roky dopredu. Táto analýza je súčasťou podnikateľského plánu.

 • Vypracujeme váš podnikateľský zámer rýchlo, kvalitne a za skvelú cenu.

 • Cena za vypracovanie podnikateľského zámeru je od 120€.  

Podnikateľský plán vám vypracujeme rýchlo a za skvelú cenu

 • vyše 12 rokov skúseností s vedením účtovníctva a podnikaním

 • spracovávame účtovníctvo pre desiatky firiem

 • podnikateľský plán spracujeme rýchlo a správne

 • pomáhame živnostníkov a podnikateľom pri štarte podnikania

 • poradíme vám, na čo môžete využiť štátnu dotáciu

 • pripravíme vám finančnú analýzu nákladov a tržieb na prvé 3 roky

sipka

Čo má obsahovať podnikateľský zámer / podnikateľský plán?

1. Údaje o žiadateľovi

V úvode podnikateľského zámeru predstavíte vašu osobu, profesiu, dosiahnuté pracovné skúsenosti. Ide v zásade o akúsi formu životopisu, môžete z neho vychádzať. Nezabudnite spomenúť vašu prax, získané certifikáty, absolvované školenia alebo všetky dôležité pracovné úspechy.

2. Charakteristika podnikateľského zámeru

V tejto časti bližšie popíšete, čo bude predmetom vášho podnikania – čo budete vyrábať, aké služby budete ponúkať. Popíšte jasno a zrozumiteľne v čom chcete podnikať. Ponúkané služby je možné popísať stručne – v bodoch, každú opísať jednou, dvoma vetami. Sústreďte sa na to, aby čitateľ, ktorý nie je odborníkom v danej oblasti pochopil, v akej oblasti hodláte podnikať.

3. Postup realizácie podnikateľského zámeru

V tejto časti popíšte detailnejšie, ako chcete začať vaše podnikanie a ako by sa malo vaše podnikanie vyvíjať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Popíšte konkrétne kroky ktoré budete realizovať pri štarte vášho podnikania – je vhodné celú časť rozdeliť chronologicky do časových celkov po štvrť / pol rokoch – napr. v prvej polovici roka založím prevádzku, získam prvých klientov, popíšem akým spôsobom ich získam, založím si webové stránky, spustím online reklamu  a podobne. Popis aktivít by mal byť realistický, vyhnite sa prehnaným očakávaniam alebo nereálnym výsledkom (stanem sa jednotkou na trhu).

4. Miesto realizácie zámeru.

V tomto bode v krátkosti popíšte, kde budete mať miesto výkonu práce (pobočka, kancelária, budete pracovať z domu). Je potrebné si vopred rozmyslieť, či budete v prenajatých priestoroch – v tom prípade je potrebné doložiť zmluvu o prenájme priestorov / kancelárie. Miesto výkonu práce môže byť aj doma na adrese trvalého pobytu. Napíšte aj predpokladanú výšku nákladov spojenú s prenájmom priestorov.

5. Marketingové informácie, propagácia

V tejto časť popíšte, akým spôsobom budete propagovať vaše služby a akým spôsobom bude prebiehať váš marketing. Popíšte, kto budú vaši potenciálni zákazníci, kde ich nájdete a akým spôsobom ich budete získavať. Popíšte podrobne vaše služby alebo produkty, ktoré ponúkate. Môžete pridať geografické členenie alebo sociologické členenie zákazníkov. Popíšte pre koho je produkt / služba určená, ako bude zákazníkom pomáhať a popíšte aj dôvody, v čom ste iný ako konkurencia. Pridajte aj informácie o cene služieb a ich porovnanie s konkurenciou.

6. Analýza SWOT – silné a slabé stránky, hrozby a príležitosti vášho podnikania

V tejto časti podrobnejšie opíšte silné a slabé stránky vášho podnikania, zamerajte sa aj na hrozby a príležitosti trhu. V slabých stránkach môže byť slabá vymožiteľnosť práva, silná konkurencia, horšia technická vybavenosť. Medzi silnými môže byť slabá konkurencia, vaše odborné skúsenosti a vybavenosť, znalosti a certifikáty a školenia. Medzi hrozbami môže byť opäť konkurencia, alebo nové trendy / online riešenia v danej oblasti.

7. Finančná prognóza.

Táto časť by mala obsahovať tabuľku s predpokladanými nákladmi, výdajmi a tržbami, ktoré chcete v ideálnom stave pri svojom podnikaní dosiahnuť. Údaje v tabuľke by mali pokrývať horizont dvoch rokov. Uveďte v nej presné údaje (aj keď ich teraz neviete presne) o tom, aké budete mať príjmy z vášho podnikania, aké budú výdavky. Nezabudnite do tabuľky doplniť aj výdavky na poistenie a dane a poplatky. Doplňte aj finančné prostriedky, ktoré chcete do podnikania investovať z vlastných zdrojov.

 8. Doplňujúce informácie

V tejto časti môžete popísať napríklad predpokladaný cenník vašich služieb alebo podať informácie o certifikátoch a osvedčeniach, ktoré vlastníte.

9. Kalkulácia predpokladaných nákladov

Táto časť je dôležitá. Popisujete v nej, ako budete hospodáriť a načo použijete požadovanú štátnu dotáciu. Rozpíšte podrobne, na čo použijete požadované finančné prostriedky – nákup vybavení pre podnikanie, nákup reklamy, zariadenie miesta prevádzky a podobne. Každá položka musí byť presne uvedená aj s cenou. Ak chcete prostriedky použiť na nákup techniky alebo spotrebného tovaru, je potrebné do prílohy žiadosti vložiť aj 3 cenové ponuky (napr. z internetových obchodov) ku každej položke. Informácie v tejto časti sú smerodajné. Po schválení plánu môžete finančnú dotáciu použiť iba na položky, ktoré ste uviedli v tejto časti, pričom platí, že reálna cena položky pri nákupe môže byť maximálne len o 15% vyšší, ako ste uviedli v kalkulácii.